ÁSZF letöltése

Contstar Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán
2021. március 1. napjától hatályos szövege
a szövegben az aláhúzott félkövér betűs szövegek olyan üzleti feltételek melyek eltérhetnek a piacon kialakult általános üzleti feltételektől.

1.  Általános rendelkezések

1.1. Fogalmak:

Eszköz: Új vagy használt mezőgazdasági gép és berendezés.
Contstar: Az Eszköz forgalmazója, értékesítője. A Contstar Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság és az Eszközt üzleti tevékenysége körében értékesíti. 
Gyártó: Eszköz előállítója, vagy az, aki az Eszközön önmagát gyártóként tünteti fel vagy az Eszköz Gyártójának magyarországi importőre függetlenül attól, hogy a Gyártóval tulajdonosi kapcsolatban áll vagy sem.
Partner: az a személy, aki a Contstarral a CONTSTAR üzleti tevékenységével összefüggésben kapcsolatba kerül abból a célból, hogy vele szerződést kössön a CONTSTAR üzleti szolgáltatása bármelyikének igénybevételére. A Partner a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Felek: Contstar és Partner együttesen.
ÁSZF: a CONTSTAR által a Partner közreműködése nélkül kialakított azoknak a szabályoknak az összessége, amelyet az általa végzett üzleti tevékenysége keretében alkalmaz az áruk, vagy szolgáltatások nyújtása során a Partnerrel törtnő kapcsolatfelvételtől kezdődően a jogviszony megszűnéséig, az a Felek teljes üzleti kapcsolatát annak keletkezésétől megszűnéséig szabályozza.
Ajánlat: A Contstar szerződés megkötésére irányuló, a szerződés lényeges elemeire kiterjedő, egyoldalú, a Partnerhez címzett nyilatkozat. 
Szállítási szerződés: A Contstar, mint Eladó és a Partner, mint Vevő között létrejövő Eszköz tulajdonjogának vételár ellenében történő átruházására irányuló, a felek kölcsönös egybehangzó akaratán alapuló szerződés, melynek során az Eszköz birtokba adására és a vételár megfizetésére a szerződés megkötése után későbbi időpontban kerül sor. Az ÁSZF-től eltérő azt meghaladó szabályokat a Felek a szerződésben rögzítik. 
Adásvételi szerződés: A Contstar, mint Eladó és a Partner, mint Vevő között létrejövő Eszköz tulajdonjogának vételár ellenében történő átruházására irányuló, a felek kölcsönös egybehangzó akaratán alapuló szerződés, melynek során a vételár megfizetésére, majd az eszköz birtokba adására a szerződés megkötésekor kerül sor.  
Beszámításos ügylet: A Contstar, mint Vevő és a Partner, mint Eladó között, a Partner Eszközének vételár ellenében történő átruházására irányuló megállapodás, melynek során az Eszköz birtokba adására és a vételárnak a CONTSTAR által eladott Eszköz vételárába történő beszámítással történő megfizetésére a Szállítási Szerződéstől függő hatállyal kerül sor. 
Finanszírozás: az az eljárás, amelynek során a Partner harmadik személytől – banktól vagy pénzügyi intézménytől – az Eszköz vételárának kifizetésére forráshoz kíván jutni függetlenül attól, hogy az eljárás sikerre vezet vagy sem, továbbá annak során a forrás biztosításának mi a jogcíme vagy a Partner, illetve a finanszírozást biztosító személy szerzi meg az Eszköz tulajdonjogát. 
Finanszírozó: az a jogi személy, aki üzletszerűen foglalkozik pénzforrás nyújtásával harmadik személyek részére Eszközök feletti rendelkezési jog megszerzése érdekében. 
Kipróbálás: A Contstar írásbeli engedélye a Partner részére az Eszköz átadásával annak használatára meghatározott időre, időlegesen az ajánlattétel keretében a tulajdonjog átruházása nélkül
Gyártói útmutatás: Gyártó által készített az Eszközre adataira vonatkozó útmutatás magyar nyelven
Beüzemelési nyilatkozat: az átadás-átvétel időpontjával egyidejűleg a Contstar és a Partner által aláírt nyilatkozat, mely igazolja, hogy a Partner részére átadott Eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas, annak műszaki ellenőrzése gyári előírás szerint megtörtént, a Partner  az Eszközt hibátlan  és működőképes műszaki állapotban átvette, a felszereltségét ellenőrizte; továbbá a kezelési útmutatót kézhez kapta, az Eszköz kezeléséről, valamint a biztonsági előírásokról részletes tájékoztatást kapott.

1.2. Alap adatok

A Contstar a hatályos ÁSZF-et a mindenkori telephelyein folyamatosan közzéteszi és gondoskodik arról, hogy a hatályos ÁSZF közvetlenül bárki számára elérhető és megismerhető legyen.

Az ÁSZF azokkal a Partnerekkel jön létre, akik írásbeli nyilatkozatukkal, vagy ráutaló magatartásukkal az ÁSZF alkalmazásába beleegyeznek. Belegyezésnek kell tekinteni, a Partner ajánlatkérését vagy azt, ha a Contstar a Partnernek ajánlatot küld, és ennek melléklete az ÁSZF.

Az ÁSZF kiterjed bármely az ÁSZF alapján a Felek közötti jogviszonyokra, ideértve a szerződéseket és más kötelmeket és ezek minden szakaszára az ajánlattól a szerződés megszűnéséig

Az ÁSZF-től a Contstar és a Partner közösen írásban eltérhetnek a szerződésükben, de az kizárólag arra a később szerződésre vonatkozik, és nem lehet a Felek által alkalmazott gyakorlatnak tekinteni. A Felek kizárják azt, hogy az ÁSZF-et elektronikus úton vagy korábban alkalmazott gyakorlatukkal módosítsák vagy kiegészítsék.

Ha a Contstar a Partnerrel szemben az ÁSZF-től eltérő ráutaló magatartást tanúsít, vagy hallgat, ráutaló magatartását, vagy hallgatását nem lehet az ÁSZF módosításaként, a Felek által alkalmazott gyakorlatként vagy joglemondásként értelmezni. Attól kezdve, hogy az ÁSZF a Felek szerződésévé válik, az ÁSZF és a szerződés a Felek Teljes Szerződése, amely a megállapodásuk minden feltételét tartalmazza (Teljességi záradék).

Az ÁSZF nyelve magyar. Az ÁSZF-re a magyar jogot kell alkalmazni.

A Contstar és a Partner szerződése nem fogyasztói szerződés.

1.3. Nyilatkozatok

Az ÁSZF egyes nyilatkozatok formai követelményét meghatározza (formakényszer). A többi nyilatkozatokat a Felek elektronikus úton küldött üzenetekben (e-mailen), faxon vagy postai úton juttatják el egymáshoz. Mindegyik fél felelős érte, hogy az általa megadott postai címre, faxra, elektronikus címre küldött nyilatkozatok kézhezvételét és olvasását biztosítsa. A postai leveleket ajánlottan kell feladni, kivéve a Contstar által papír alapú okiratként megküldött számlákat. E postai küldeményeket egyszerű postai küldeményként kell kézbesíteni postakönyvvel, amely feladásukat igazolja. A feladástól számított 5. munkanapon minden küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. A fax, vagy az elektronikus úton küldött levél akkor tekinthető elküldöttnek, ha arról küldési igazolás van. Ebben az esetben a kézhez vétel időpontját a feladás időpontjával egyezőnek kell vélelmezni. Az elküldött fax és elektronikus üzenet esetében úgy kell tekinteni, hogy azt a fogadó fél az üzenet elküldésének napján el is olvasta, ha az munkaidőn kívül lett elküldve, akkor az azt követő munkanap az olvasás napja. Az elektronikus leveleket vagy e-számlákat egyszerű emailben kell elküldeni a napi kapcsolattartás során. Megváltoztathatatlan formában megtettnek kell tekinteni az elektronikus levélnek azokat a mellékleteit, amelyek JPEG, PDF vagy ehhez hasonló formátumban kerültek elküldésre, ennek folytán azok szerkesztése ebben a formátumban nem lehetséges. Ha a szerkesztés érdekében szükséges, akkor a küldő fél köteles a dokumentumot szerkeszthető formátumban is mellékelni.  

Partner a nyilatkozatait Contstar cégjegyzék szerinti székhelyére, amennyiben valamely telephelyétől kapott nyilatkozatra válaszol, akkor azon telephelyének elektronikus címére köteles megküldeni, amelytől a nyilatkozatot kapta.
A Contstar központi elektronikus címei az info@traktor.hu. A Contstar cégjegyzék szerinti telephelyeinek elektronikus címét a következőképpen képezi: „telephely közigazgatási neve”@traktor.hu. A Contstar cégjegyzék szerinti telephelyeinek elektronikus címei: nyiregyhaza@traktor.hu, papa@traktor.hu, baja@traktor.hu.

Ha a Partner más elektronikus címet nem ad meg, abban az esetben a cégjegyzékben megjelölt elektronikus címére kell küldeni a küldeményeket.  

1.4. Képviselet

A Contstar törvényes képviselője és a telephelyek vezetői a képviseletre kijelölt személy az Ajánlat megtétele és a szerződések megkötése, módosítása és megszüntetése során az eljárásban minden esetben minden nyilatkozatot megtehet a joglemondást kivéve.

A Partnert szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése esetén kizárólag a törvényes képviselője vagy tőle írásbeli meghatalmazással rendelkező személy képviseli – akik kétség esetén a másik fél felhívására kötelesek képviseleti jogukat igazolni. Mindenki maga felelős azért, hogy a meghatalmazása rendelkezésre álljon, és kétség esetén igazolja a meghatalmazás tényét.

A Partnert az Eszköz birtokba vételekor kizárólag a törvényes képviselője vagy tőle meghatalmazással rendelkező személy képviselheti – akik kétség esetén a másik fél felhívására kötelesek képviseleti jogukat igazolni. A Partnert az Eszköz birtokba vételére adott meghatalmazásban köteles megjelölni legalább a meghatalmazott személy nevét és lakcímét. A Partner az Eszköz birtokba vételére adott meghatalmazást a szerződésben megadott e-mail címről, elektronikus úton küldött üzenetben (e-mailen), személyesen átadva vagy postai úton juttatja el Contstarhoz.

Minden egyéb esetben - ideértve a Contstar és a Partner eljárását egyaránt - képviselőnek kell tekinteni azt, akiről eljárása és a képviselt személy magatartása alapján okkal lehet feltételezni, hogy a képviselt személy képviseletében nyilatkozat megtételére jogosult.

A képviselet korlátozása annyiban érvényes, amennyiben ezt a Partner írásban a Contstar tudomására hozta.

Amennyiben a Contstar a Finanszírozó képviseletében jár el, köteles ezt megjelölni a címzett jognyilatkozataiban.

A Contstar kérheti a Partnertől, hogy igazolja a képviseleti jogát a Contstarral szemben.

1.5. Értesítési kötelezettség

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ÁSZF hatálya alatt egymással együttműködnek és minden lényeges adatról, körülményről és ezek változásáról egymást kölcsönösen tájékoztatják, a körülmény felmerülésétől számított 8 napon belül. Felek kötelesek egymást értesíteni a szerződésük megkötésétől kezdődően, ha valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a felelős.

1.6. Teljesítés

A Contstarra irányadó teljesítési kötelezettségek és határidők azzal a nappal kezdődnek, amikor a Partner teljesíti a rá irányadó és esedékessé vált fizetési kötelezettségét. A Partner fizetési kötelezettsége megelőzi a Contstar kötelezettségét. A Partner fizetési kötelezettségének hiánya a Contstar teljesítésének akadálya.

Eltérő rendelkezés hiányában a Contstar teljesítési helye az a telephelye, amely a Contstar képviseletében kötelezettséget vállalt. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem telephelyhez köthető, abban az esetben a teljesítés helye a székhely.

1.7. Számlázás, pénzügyi teljesítés

A Contstar minden, szerződés szerinti fizetési követeléséről fizetési bekérőt vagy számlát állít ki a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Amennyiben fizetési bekérő került kiállításra, abban az esetben a fizetést követően köteles a Contstar a számla kiállítására. A Contstar e-számla kiállítására is jogosult.

A szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési, kötbér fizetési kötelezettségek esetében a felek egymással szemben fizetési felhívást bocsájtanak ki, számla kiállítására nem kötelesek.

A fizetési kötelezettségeket banki átutalással kell teljesíteni a számlában megjelölt pénznemben és számlaszámra.

A Felek eltérő megállapodásának hiányában az ÁSZF alapján létrejött szerződésekben minden fizetési kötelezettség pénznemét az írásbeli szerződésben állapítják meg és ennek megfelelően teljesítenek a Felek. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, akkor a vételár pénzneme megegyezik azzal a pénznemmel, amely pénznemben a Contstar a Gyártónak vagy importőrnek az Eszköz vételárát kifizetni köteles, ettől a Felek csak írásban térhetnek el.

Szolgáltatások nyújtása esetében a Contstar ajánlatában meghatározott pénznem az ellenszolgáltatás és a fizetés pénzneme.

Ha a Felek a szerződésben meghatározott ár vagy a díj pénznemétől eltérő pénznemet kötnek ki a számlázás és fizetés pénznemeként, ebben az esetben az árat vagy díjat át kell számítani a számlázási, fizetési pénznemre a számla kiállításának napján. Az átszámításkor teljesítési helynek, azaz a szerződésben megjelölt Teljesítési Banknak a szerződésben az árra vagy díjra meghatározott devizanemnek a számla kiállításának napján irányadó, deviza eladási árfolyamát kell az átszámítás során alkalmazni.

Ha a Partner a számlában foglalttól eltérő pénznemben teljesít, abban az esetben a teljesítés napján a szerződésben megjelölt teljesítési helynek, mint Teljesítési Banknak a szerződésben az árra vagy díjra meghatározott devizanemnek a teljesítés napján irányadó, deviza eladási árfolyamát kell az átszámítás során alkalmazni.

Forintban meghatározott díjtételek megfizetését forintban kell számlázni és a teljesíteni.

A Contstar jogosult arra, hogy a Partner fizetési kötelezettségeire azok Szerződésben meghatározott lejárata előtt bármikor 3 napos határidővel óvadék jogcímén biztosítékot követeljen azok összege erejéig azok kifizetése érdekében, amennyiben közhiteles nyilvántartásokból vagy hatóságok nyilvánosságra hozott adatbázisából megállapítható, hogy a Partnernek lejárt és ki nem fizetett kötelezettségei vannak (különösen: NAV adatbázisok, Cégjegyzéki adatok). Az óvadékot a Partner köteles a Contstar részére a Contstar által biztosított határidőben megfizetni.

A Partner a Contstarral szemben csak annak beleegyezésével teljesítheti a fizetési kötelezettségeit beszámítással.

A késedelembe eső fél a másik félnek a Ptk. gazdálkodó szervezetekre irányadó késedelmi kamatát köteles megfizetni.

2. A szállítási szerződés és az adásvétel különös szabályai

2.1. Ajánlat

Partner kötelessége, hogy az a megszerezni kívánt Eszközre vonatkozóan minden olyan adatot a Contstar rendelkezésére bocsásson, amely az Eszköz felhasználásához, valamint az Eszköz és más mezőgazdasági gép és berendezés üzemeltetéséhez és összekapcsolásához szükséges (továbbiakban: Partner által megadott adatszolgáltatás). A Partner felel azért, hogy a saját gazdálkodási körülményeinek, szokásainak és az elérni kívánt céljának megfelelő Eszközt válasszon ki és rendeljen meg. A Contstar a Partner által megadott adatokat a Partner adatszolgáltatásaként rögzíti az Ajánlatban.

A Contstar a Partner kérésének megfelelően a Partner által megadott adatok alapján készíti el az Ajánlatot ajánlati minta alkalmazásával. Az Ajánlati minta tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeket a Contstar lényegesnek tekint a szerződés létrejötte szempontjából. Az Eszköz megnevezése, a műszaki specifikáció vagy az ár bármelyikének hiányában nem jön létre a szerződés. Az Ajánlatot a Contstar a Partner által megadott e-mail címre, elektronikus úton küldött üzenetben (e-mailen), személyes átvétellel vagy postai úton juttatja el a Partnerhez.

2.2. A szerződés létrejötte

A szerződés létrejöttének napja az a nap amikor mindegyik Fél aláírta a szerződést.

A szerződést a Felek írásban kötik. Írásbelinek kell tekinteni a szerződéskötést abban az esetben is, ha a Felek az általuk aláírt példányt emailben juttatják el egymásnak, és azt későbbi időpontban juttatják el egymáshoz eredeti példányban.

2.3. Szállítási határidő

Az Eszközt Partner az Eszköz vételárának maradéktalan teljesítését követően haladéktalanul átadja a Contstar az adásvételi szerződés esetében.

Ha az Eszközt a Contstarnak nem áll rendelkezésére, akkor az Eszköz szállítási határidejét Felek szállítási szerződésben rögzítik.

A szállítási határidőt a Contstar hetekben határozza meg és a határidő annak a hétnek az utolsó munkanapján jár le, amely a teljesítés utolsó hete.

A Contstar a Gyártó késedelme esetén a Partnert a szállítási határidő lejártát megelőzően a Gyártó értesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 héttel korábban e-mailben vagy telefonon értesíti a várható új szállítási határidőről. A Gyártó által bejelentett késedelem esetén a Szállítási szerződésben meghatározott szállítási határidő a Gyártó által megjelölt többlet időtartammal meghosszabbodik.

A szállítási határidőnek a Gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért Contstar nem tartozik felelősséggel.

2.4. Teljesítés

A Partner teljesítése érdekében finanszírozást vehet igénybe.  A Contstar a Finanszírozó részére közvetlenül teljesíti az Eszköz tulajdonjogának átruházását a vele kötendő szerződés szerint vételár fizetés ellenében, feltéve, ha a Finanszírozó a Partner által már megfizetett előleget vagy vételárrészt meghaladóan a Vételár kifizetésére vonatkozó kötelezettségvállalását a Contstar részére igazolja. Egyebekben – ideértve a birtokba adás szabályait is - a Contstar és a Partner szerződésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A Contstar vagy a Partner telephely címének feltüntetésével a Felek a teljesítési helyet a szerződésben rögzítik.

A Contstar a legkorábban a vételár kifizetésére vonatkozó felhívásával egyidejűleg - vagy ezt követően vételár fizetése esetén annak megfizetését követően legfeljebb 1 munkanappal korábban - e-mailben vagy telefonon értesíti a Partnert az Eszköz átadásának időpontjáról (felajánlás átadásra).  A Partner az Eszközt az átvétel időpontjáról szóló értesítés alapján köteles átvenni.

A Contstar a határidő eredménytelen elteltét követően e-mailben vagy postai úton küldött levél útján, póthatáridő tűzésével hívja fel a Partnert, hogy az ott megjelölt határidőben vegye át az Eszközt. A Póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően az Eszköz átvételééig a Contstar jogosult napi 5000,- Ft + ÁFA összeget felszámítani az Eszköz tárolásának díja jogcímén. Contstar jogosult a Partner átvételi késedelmével összefüggésben keletkezett kárának megtérítését követelni a Partnertől.

A Contstar késedelmi kötbérként jogosult Eszköz bruttó vételárának alapul vételével napi 0,033% késedelmi kötbérre, melyet a póthatáridő lejártától kell számítani és melynek teljesítési határideje a tényleges átadás-átvétel napja.

A Contstar az Eszközt külön megállapodás alapján a Partner által megjelölt telephelyére szállítja. A Partner kérésére a Contstar a Partner telephelyére szállításra ajánlatot tesz legkésőbb az Eszköznek az átvételre történő felajánlásával egyidejűleg. A Partner köteles gondoskodni az általa megjelölt telephelyen az Eszköznek a szállítóeszközről történő lerakodásáról.  A Partner köteles a szállítással együtt járó költségek előlegezésére és viselésére.

Amennyiben erre a Gyártó lehetőséget biztosít - és arról a Partner és a Contstar megállapodnak -, úgy a Partner az Eszközt a Gyártó telephelyén is átveheti.  A Gyártótól történő partneri átvétel során a Partner felel az Eszköz minőségi és mennyiségi átvételéért, a Contstar ebben az esetben nem felelős a Partnernek az átadás-átvétellel összefüggésben keletkezett igényekért.  Ebben az esetben a Contstar a Partner megrendelésére végi el az Eszköz üzembe helyezését.

Az átadás helyként meghatározott telephelyen történő átadás-átvétellel a Partnerre száll át a kárveszély viselése. A Contstar telephelyén történő teljesítés esetén a felrakás befejeződésével, míg a Partner telephelyén történő teljesítés esetén a lerakás megkezdésével száll át a kárveszély.

Felek az átadás-átvétel tényét, jegyzőkönyvben rögzítik, mely tartalmazza az Üzembe helyezési Nyilatkozatot is. Az átadás-átvétel során a Contstar átadja a Partner részére az Eszköz okmányait. A Contstar az átadás-átvétel során a Partner által kijelölt személynek (gépkezelőnek) az Eszköz „Használati útmutató” szerinti kezelésről tájékoztatást nyújt.

Bármely hibát, hiányosságot vagy eltérést nem létezőnek kell tekinteni, ha azt az átadás-átvételi jegyzőkönyv nem rögzíti.

Az átvétel nem tagadható meg, nem lényeges hiányosság miatt. A hiányosság nem minősül lényegesnek, ha a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.
 

2.5. Vételár és fizetési szabályok

A Vételár magában foglalja az adókat illetékeket és a vámokat. A Vételár ÁFA nélkül kerül megállapításra. A Contstar a számla kiállításakor hatályos áfa szabályok szerinti mértékű ÁFA összeget számítja fel a számlában.

A Contstar az Eszköz beszerzésével és tovább értékesítésével összefüggésben felmerülő, árfolyamváltozáson vagy jogszabályon alapuló költségek mértékével egyoldalúan módosíthatja az Eszköz vételárát, feltéve, hogy ezeket a Contstar leggondosabb eljárásával sem lehetett elkerülni.  Az árfolyamváltozás akkor hárítható át a Partnerre, ha a Felek a Szerződésben a Vételárat forintban kötötték ki, de az Eszköz vételárát a Contstar devizában fizeti meg a Gyártó részére, és a Felek kikötötték, hogy meghatározott devizaárfolyam túllépése esetén a Contstar egyoldalúan módosíthatja a vételárat.  Ha a Felek nem kötötték ki a devizaárfolyam túllépésére az ármódosítás jogát a Contstar javára, de a Contstar a Gyártónak az Eszköz vételárát a HUF-tól eltérő devizában köteles teljesíteni továbbá a megjelölt deviza árfolyamának változása a szállítási szerződés megkötésének napja és a Gyártó által megjelölt teljesítési nap között meghaladja a 10%-ot, abban az esetben a Contstar a vételárat az árfolyam túllépése mértékének 50%-ával módosíthatja.

A Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely jogszabály alapján az Eszköz értékesítésével kapcsolatos adók, vagy költségvetési befizetési kötelezettségek módosulnak vagy további hatósági eljárások lefolytatása, engedélyek beszerzése, vizsgálatok, próbák elvégzése válik kötelezővé, úgy ezek igazolható járulékos költségét a Contstar átháríthatja a Partnerre, a Partner a költségeket köteles a vételárral együtt megfizetni. A Partner kérésére Contstar igazolja a költségek mértékét, és számítását az Eszközre vetítve.

A Vételár nem tartalmazza műszaki vizsgáztatás, forgalomba helyezés, rendszámtábla- és forgalmi engedély, járműtörzskönyv beszerzésének költségeit, kivéve, ha a Felek a szerződésben ettől eltérően állapodnak meg.

Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, abban az esetben az előleg mértéke a teljes vételár 20%-a.

A Vételárat a Partner az Eszköz birtokba vétele előtt köteles maradéktalanul megfizetni. Amennyiben a Felek az Eszköz átruházásához kapcsolódó szolgáltatásban állapodnak meg vagy a Vételáron felül további költségek jogszabály alapján kerülnek áthárításra, abban az esetben az összes vételár és költség maradéktalan megfizetése az Eszköz átadásának előfeltétele.

A Partner jogosult arra, hogy a Vételár kifizetését finanszírozással biztosítsa. A finanszírozási ügyintézéssel a Partner a Contstart is megbízhatja.  A Contstar finanszírozási megbízottként nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Partner a Vételár kifizetésére finanszírozással rendelkezzék.

Amennyiben a Partner a fizetési kötelezettségének finanszírozás útján nem tud eleget tenni, a Partner a Szerződésben meghatározottak szerint abban az esetben is köteles megfizetni a Contstarnak a vételárat. Ha a finanszírozás során nem a Contstar jár el megbízottként, abban az esetben a Partner haladéktalanul köteles bejelenteni a finanszírozással kapcsolatos bármely körülményt.

Finanszírozás esetén a teljes Vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő két feltétel együttesen teljesül: A Partner az önerő összegét Contstarnak megfizette, a Finanszírozó a Partner által igényelt finanszírozott összeget megfizette.

Contstar nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Partner finanszírozása bármely okból nem lehetséges. Ebben a nem várt esetben a Partner köteles a vételárat megfizetni.

3.  Megbízás (a forgalomba helyezésre, tulajdonjog átvezetésére) különös szabályai

A Partner köteles eltérő megállapodás hiányában az Eszközzel kapcsolatosan a következőkre: az Eszköz műszaki vizsgáztatása, forgalomba helyezése, rendszámtáblája és forgalmi engedélyének, törzskönyvének beszerzése. A felek megállapodása esetében a Contstar megbízottként jár el a Partner képviseletében. Amennyiben a Contstar ajánlatában vagy szerződésben nem rögzíti a megbízás ingyenességét, abban az esetben a Megbízási díj összege az Eszköz nettó vételárának 0,5%-a. A megbízás körében Contstar jogosult a megbízási díjat és a megbízással együtt járó költségeit közvetített szolgáltatás jogcímén kiszámlázni a Partnernek, melyet a Partner az Eszköz átvételével egyidejűleg annak birtokbavételét megelőzve köteles megfizetni Contstarnak. Amennyiben az előlegezett költségek számlája a Partner nevére szól, a Contstar a költségek előlegezését azzal igazolja, hogy a számlák, nyugták eredeti példányát mindaddig nem adja ki a Partnernek, amíg az nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, de a Contstar ezekben az esetekben nem köteles számla kiállítására. Ha a Partner a költségeket megelőlegezi, erről a Contstar elismervényt állít ki, az elszámolását az átadásátvételi jegyzőkönyv tartalmazza.

4. Kipróbálás

A Contstar a Partnernek biztosíthatja az Eszköz időleges használati jogát kipróbálásra adásvételi vagy Szállítási szerződés megkötése érdekében.

A Kipróbálás joga a Felek erre irányuló szerződésén alapul, melyben az ÁSZF-től eltérhetnek. A Contstar a kipróbálást óvadékhoz köti, amelynek mértéke legalább az Eszköz piaci értékének 10%-a. Az óvadékot a Contstart szabadon kezeli, nem köteles bankszámlán tartani.  Az óvadékot a Contstar beszámíthatja az őt ért bármely kárba, az óvadékkal 15 napon belül köteles elszámolni, kárait köteles igazolni.

A Contstar az Eszköz birtokát bármikor szabadon visszaveheti. Amennyiben az Eszközt a Partner nem adja vissza a Contstar által megjelölt időpontban, akkor az eszköz használatáért kártérítési átalányt köteles a Partner fizetni Contstarnak, amelynek mértéke a késedelemmel érintett napokra naponta a Partner részére tett Ajánlatában megjelölt vagy ennek hiányában Contstar által közzétett áfa nélküli vételárának 0,5%-a.

5. Finanszírozás közvetítésére vonatkozó megbízás különös szabálya

A Contstar és a Partner írásban megbízási szerződést köthetnek egymással arra, hogy a Contstar a Partnert képviselje a finanszírozás során annak érdekében, hogy a Partner az Eszköz vételárát idegen forrásból fizesse meg. A Felek az írásbeli szerződés szerint kötelesek eljárni. A Contstar a Partnert Finanszírozás ügymenetéről, a feladatairól, a költségekről tájékoztatja, a tájékoztatás tényét a Partner a nyilatkozatával is elismeri.

A finanszírozási ügyintézés gondossági kötelem. A Contstar azért felel, hogy a Partner képviseletében minden szükséges intézkedést a legjobb szakmai tudása szerint és határidőben megtegyen a Partner érdekében, de nem felelős az eredmény eléréséért.

A Partner a felek ellenkező megállapodása nélkül nem tartozik díjfizetési kötelezettséggel a Contstarral szemben, de előlegezi és viseli a finanszírozás összes költségét.

A Feleket fokozott együttműködési kötelezettség terheli a megbízási szerződés teljesítése során, ezért a határidőket fix határidőnek kell tekinteni.

A Partner köteles a finanszírozás során a Contstar által rendelkezésére bocsátott dokumentumokat pontosan, a valóságnak megfelelően haladéktalanul kitölteni, cégszerűen aláírva átadni, a megkívánt mellékleteket maradéktalanul csatolni a Contstar részére. A Partner köteles a Finanszírozó által kért további dokumentumokat az Contstar részére rendelkezésre bocsátani, a Finanszírozó által a finanszírozás eredményessége érdekében támasztott elvárásokat teljesíteni. Amennyiben a Partner úgy dönt, hogy a finanszírozó előírásait nem teljesíti, abban az esetben ennek következményét maga viseli (pld: többlet önerő, szerződésbiztosító mellékkötelezettségek, biztosítás megkötése stb.).

A Partner az együttműködés során nem kerüli meg a Contstart. A Partner az együttműködési kötelezettségének késedelméből, hibájából és hiányosságaiból eredő jogkövetkezményeket maga viseli.

A Partner és a Contstar kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni, ha a finanszírozásnak bármely, általa ismert akadálya van vagy lép fel.

A finanszírozás késedelméből vagy hiányából eredő minden kockázat, többletköltség vagy felelősség a Partnert terheli, kivéve, ha a Contstar olyan gondatlan vagy szándékos szakmai kötelezettségszegést követ el, amely közvetlenül és kizárólagosan vezet a finanszírozás meghiúsulására vagy késedelmére. Erre az esetre a Contstar megtéríti kártérítés jogcímén a finanszírozással kapcsolatosan a Partner által viselt közvetlen költségeket. A Contstar kártérítési felelőssége finanszírozási megbízottként a közvetlen költségek megtérítésére korlátozódik.

Amennyiben Finanszírozót vesz igénybe a Partner a kötelezettségeinek teljesítése érdekében abban az esetben a Partner kötelezettségeinek teljesítése érdekében eljáró teljesítési segéd. A Finanszírozó által a Partnerrel és a Contstarral kötött szerződések nem érintik a Contstar és a Partner között megkötött szállítási szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket, valamint az ott kikötött rendelkezéseket, csak annyiban, amennyiben a Finanszírozó eljárása érdekében ezek a változások feltétlenül szükségesek. A Finanszírozó magatartásáért a Partner felel, bármely szerződésszegés a Partner terhére és érdekkörébe esik.

6. Beszámításos ügylet különös szabályai

A beszámításos ügylet feltétele a Felek közötti a Szállítási szerződés érvényes létrejötte. A Contstarnak csak abban az esetben áll érdekében a Beszámításos ügylettel érintett Eszköz tulajdonjogának a megszerzése, ha a Szállítási szerződés alapján a Partner a Szállítási Szerződésben meghatározott Eszközt szerződésszerű teljesítéssel megszerzi.

Minden olyan esetben megtagadhatja a Partner által beszámítani felajánlott eszközre a végleges adásvételi szerződés megkötését a Beszámítással érintett ügylet során a Contstar, amelynek esetében a Szállítási Szerződés nem teljesül szerződésszerűen.  

A beszámításos ügylet esetében a Felek előszerződést kötnek egymással a beszámítással érintett Eszközre a Szállítási szerződés megkötésével egyidejűleg. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a beszámításos ügyletben felajánlott Eszközének tulajdonjogát a Contstarra átruházza vagy gondoskodik arról, hogy a beszámításos ügylettel érintett Eszköz tulajdonjogát harmadik személytől megszerezze annak érdekében, hogy a Contstar általa Partnernek fizetendő vételárat a Partner a Szállítási szerződés alapján fennálló vételár fizetési kötelezettségében beszámítsa.

A Beszámításos ügylet során a Partner felel azért, hogy az Eszköz a végleges adásvételi szerződés megkötésének időpontjára forgalomképes legyen vagy a Constar számára a forgalomképességet szavatolja a beszámítással érintett Eszköz Finanszírozójának nyilatkozatával arra az esetre, ha a Contstar fizetési kötelezettségét teljesíti a beszámítással érintett Eszköz Finanszírozójának.

A Beszámításos ügylet bontó feltétele a Contstar és a Partner között megkötött Szállítási szerződés bármely okból történő meghiúsulása vagy a Beszámításos ügylettel érintett Eszköz megsemmisülése vagy, ha a Partner nem képes biztosítani a beszámítással érintett Eszköz forgalomképességét.

A Beszámításos ügylet előszerződésének megkötésekor a Contstar külső szemrevételezéssel vizsgálja meg a Partner által felajánlott Eszközt, az Eszköz szabadpiaci árának ismeretében állapítják meg a Felek a vételárat.  Az előszerződés megkötésétől a Partner a jó gazda gondosságával kezeli az eszközt, mindent megtesz az állagának megőrzése érdekében, az esedékes karbantartásokat elvégezteti, a hibákat megjavíttatja, minden lényeges körülményről, az Eszköz állapotának változásáról tájékozta a Contstart. A Partner az Előszerződés időtartama alatt is lehetőséget ad a Partnernek, hogy az Eszköz állapotát ellenőrizze.

A Beszámításos ügylet végleges adásvételi szerződésének a megkötésére akkor kerül sor, amikor a Szállítási szerződéssel érintett Eszközt a Contstar átvételre felajánlja a Partnernek. A Partner köteles az Beszámításos ügylettel érintett Eszközt a Contstar telephelyére szállítani a Partner által megadott időpontban rendeltetésszerű használatra alkalmas, megkímélt állapotban az összes okmányával együttesen. Amennyiben a Contstar megítélése szerint az Eszköz értéke jelentősen csökkent, abban az esetben dönthet akként, hogy szakszervíztől árajánlatot kér az Eszköz javítására, karbantartására, az elhasználódott alkatrészek cseréjére az Eszköz a korának és teljesített üzemórájának megfelelő általános állapota érdekében. Ha az Eszköz jelentős használaton esett át, ezért a teljesített üzemórája több, mint 10%-kal meghaladja az Előszerződés megkötésekori üzemórája alapján számítható üzemórát, abban az esetben a kopó alkatrészek cseréjére kell ajánlatot kérni.

Elállhat a Contstar a Beszámításos ügylettől, ideértve az előszerződést vagy a végleges adásvételi szerződést is, ha:

 • bármely okból a Szállítási Szerződés teljesítése bármely fél részéről akadályba ütközik vagy 
 • a beszámítással érintett Eszköz értéke a Szállítási szerződés teljesítésének időpontjára jelentősen lecsökken. Jelentősnek kell tekinteni az Eszköz értékének a csökkenését, ha a beszámítással érintett Eszköz értéke a felek előszerződésében meghatározott vételár összegétől legalább 25%-kal alacsonyabb vagy olyan javítás válik szükségessé, mely eléri a beszámítással érintett Eszköz vételárának a 25%-át. Nem állhat el a Contstar, ha a Partner az értékcsökkenést vagy a javítási összeget elfogadja és a javítás összegét megfizeti a végleges adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a Contstarnak.

A Partner és a Contstar a beszámításos ügylettel érintett Eszközre az Előszerződés alapján azzal azonos feltételekkel végleges adásvételi szerződést kötnek legkésőbb a Szállítási Szerződésben megjelölt vételárfizetési határidőt megelőző napig. Az előszerződést a Felek melyet kiegészítik a Partnernek a javítás, karbantartás, kopó alkatrész megtérítésére vonatkozó kötelezettségével amennyiben ez szükségessé válik. A végleges adásvételi szerződés alapján a Partner számlát állít ki a Contstarral szemben. A Contstar az őt terhelő vételár fizetési kötelezettséget beszámítja a Partnernek a Szállítási szerződésből eredő vételár fizetési kötelezettségébe.

A Partner köteles a végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül minden hatóságnál az Eszköz tulajdonjogának átruházását bejelenteni.

Amennyiben a Beszámításos Ügylet teljesítése után bármely okból meghiúsul a Szállítási Szerződés, abban az esetben is elállhat a Contstar, és kötelesek a Felek az eredeti állapotot helyre állítani. Amennyiben nem áll el a Contstar, de a Szállítási szerződés megszűnése folytán a Partnernek a Beszámításos ügylettel érintett Eszköz vételárát meg kellene fizetnie, úgy azt köteles megfizetni vagy esedékessé váló követelésébe egyoldalúan beszámíthatja a Contstar.

7. Jótállás, szavatossági jog

7.1. A Gyártó jótállása

A Gyártó jótállási nyilatkozatát, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új gép szervizkönyve tartalmazza. A Contstar a Partnerre ruházza át a Gyártóval szemben őt megillető jótállási jogokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner képviseletében és megbízásából a Gyártóval szemben fellép a jótállási kötelezettségeik teljesítése érdekében.

A Partner a jótállási idő tartama alatt a jótállási igénybejelentés alapján elsődlegesen a Gyártó előírásainak megfelelően jár el. Amennyiben a Gyártó másként nem rendelkezik, akkor a Contstar:

 • megvizsgálja az Eszközt, és az igényt bejelenti a Gyártónak,
 • az Eszköz hibájáról, amennyiben az bármely fél érdekében áll a Contstar vagy a Partner fotókat készít, melyet a Felek a Gyártó kérése esetén aláírásukkal látnak el,
 • a Contstar a hibás alkatészt kicseréli az Eszközből, és azt követően a Gyártó előírásainak megfelelően átadja a Gyártó vagy a Partner részére vagy attól számított 6 hónapig megőrzi, amikor a jótállási igény teljesítésre kerül,
 • a Contstar javító szolgálatot tart fenn, és a Gyártó nyilatkozatának bevárása nélkül az Eszköz javítását haladéktalanul megkezdi, 
 • a Partner legkésőbb az Eszköz javításának megkezdésekor köteles nyilatkozatot tenni, hogy amennyiben a Gyártó visszautasítja a jótállási igényt, abban az esetben megfizeti a javítás költségét.

Partner tudomásul veszi, hogy az Eszköz vagy az Eszközhöz tartozó tartozék Gyártója (pld beépített riasztó, központi zár stb.) garanciális kötelezettsége esetén a Contstar a Gyártóval számol el.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Partner az Eszközt nem tudja rendeltetésszerűen használni. Az Eszköznek vagy az Eszköz főalkatrészének kijavítása esetén a kijavított Eszközre vagy Eszköz főalkatrészére a jótállási idő újból kezdődik.Az Eszköznek vagy az Eszköz főalkatrészének kicserélése esetén a kicserélt (Eszközre vagy az Eszköz főalkatrészére a jótállási idő újból kezdődik

A Contstar felhívja a Partner figyelmét arra, hogy a Gyártó a mezőgazdasági gépek piacán jellemző és bevett piaci szokásnak megfelelően korlátozza a jótállási kötelezettségével kapcsolatos kártérítési felelősségét az Eszközben keletkezett károk megtérítésére vagy annak a helyre állítására. Nem terjed ki a kártérítési felelősség a termeléskiesésből, az elmaradt haszonból, a harmadik személyeknél keletkezett károkból vagy a járulékos költségekből eredő kárigényekre.

7.2. Contstar szavatossága

A Contstar a Partnerrel szemben szavatossági kötelezettséggel tartozik, melynek tartama az Eszköz átvételétől számított 1 év, kivéve, ha a Felek ennél hosszabb szavatossági időről állapodnak meg a szerződésükben.

A Partner a hibás teljesítés esetén köteles a hiba javításának lehetőségét biztosítani a Contstarnak. A Contstar a hiba bejelentésétől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a hiba javítását megkezdeni, és azt a lehető legrövidebb időn belül befejezni. Ha a hiba kijavítása az alkatrészek cseréjével lehetséges, és a szakszerű cserét az Eszköz használati útmutatója alapján a Partner is el tudja végezni, akkor a Contstar jogosult arra, hogy a Partnernek a hibás alkatrész helyett új alkatrészt biztosítson. A Contstar a hiba jellegétől függően jogosult arra, hogy a hiba javításának várható időtartamát megjelölje a Partner számára. A Terméket a Partner csak a hiba javítására nyitva álló határidő eredménytelen eltelte után javíttathatja meg a Contstar költségére vagy elállhat a szerződéstől. Elállás esetén az Elállásra vonatkozó megfelelő fejezetet kell alkalmazni.

A Contstar a mezőgazdasági gépek piacán jellemző és bevett piaci szokásnak megfelelően korlátozza a szavatossági kötelezettségével kapcsolatos kártérítési felelősségét az Eszközben keletkezett károk megtérítésére vagy annak a helyre állítására. Nem terjed ki a kártérítési felelősség a termeléskiesésből, az elmaradt haszonból, a harmadik személyeknél keletkezett károkból vagy a járulékos költségekből eredő kárigényekre.

7.3. A jótállás és a szavatosság korlátozása

Sem a jótállás, sem a szavatosság nem terjed ki a következő okokból bekövetkező igényekre:

 • Szakszerűtlen összeszerelés
 • A meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, baleset, túlterhelés, feszültségingadozás okozta.
 • Használati/Kezelési Útmutatóban megjelöltektől eltérő kezelés.
 • Karbantartási kötelezettségek megszegése vagy elmulasztása.
 • Nem megfelelő karbantartó anyagok használata.
 • Szakszerűtlen tárolás, elemi kár, külső mechanikai és vegyi hatások esetén.
 • kopó alkatrészek rendes elhasználódása
 • a Gyártó által meghatározott üzemidő elteltét követően bekövetkező igényekre.

Contstar Kft. a nem általa végzett szervizszolgáltatás, illetve nem megengedett minőségű alkatrész beépítése kapcsán garanciát nem vállal, a szavatossági jogok érvényesítését kizárja.

7.4. Contstar szavatossága használt Eszközre

Ha a Partner használt Eszközre köt adásvételi szerződést, abban az esetben a szavatosság időtartama 6 hónap, kivéve, ha a Felek az adásvételi szerződésben arról állapodnak meg, hogy a Contstar nem tartozik szavatossági kötelezettséggel.

Használt Eszközt a Contstar állapotfelmérési lappal értékesít.

A Contstar a használt Eszköz tulajdonjogát vagy üzemben tartási jogait megszerző Partnerre átruházza mindazokat a jogait, melyek a szavatossággal kapcsolatosan őt magát megilletik azzal szemben, akitől a használt Eszközt adásvétellel megszerezte. A Contstar kötelezettséget vállal arra, hogy a használt Eszköz tulajdonjogát vagy üzembentartói jogait megszerző Partnernek a rendelkezésére bocsátja az átruházáskor annak a személynek az adatait, akitől a használt Eszközt adásvétellel megszerezte és átadja a Használt Eszköz állapotfelmérési lapját.

7.5. Partner szavatossága az általa a Contstar részére értekesített használt Eszközre

A Partner a használt Eszköz üzemben tartója, használója, ezért köteles a Contstart teljeskörűen, a valóságnak megfelelően tájékoztatni az Eszköz állapotáról, karbantartásáról, kopóalkatrészei cseréjéről vagy ezek szükségességéről, és minden olyan körülményről, amely a mezőgazdasági gépek piacán általánosan befolyásolja az Eszköz nyílt piaci árát. A Partnert 6 hónap szavatossági kötelezettség terheli, amely attól a naptól kezdődik, amikor a Contstar a Partnertől megvett használt Eszközt üzletszerű tevékenysége keretében harmadik személy részére értékesíti és birtokába adja (amelyik időpont később következik be). A Contstar mezőgazdasági eszközök forgalmazásával foglalkozik, emiatt az Eszköz tulajdonjogának megszerzése és tovább értékesítése között nyugszik a szavatossági idő, mert az Eszköz nem kerül rendeltetésszerű használatra. A használt Eszközt a Contstar részére értékesítő Partner tudomásul veszi, hogy a Contstar átruházza az Eszközzel kapcsolatos őt megillető szavatossági jogait arra a harmadik személyre, aki a használt Eszközt meg fogja szerezni. A használt Eszközt a Contstar részére értékesítő Partner tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Contstar megadja az adatait annak a harmadik személynek, aki a használt Eszköz tulajdonjogát vagy üzemben tartói jogait a Contstartól megszerzi.

8. Szerződésszegés jogkövetkezményei

8.1. Elállás

Contstar jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Partner a szerződésben rögzített fizetési kötelezettségének a határidőben nem tesz eleget, és a késedelme a 15 napot meghaladja, továbbá különösen:

   • Contstar megítélése szerint az szerződést biztosító fedezet értéke csökken, vagy érvényesíthetőségének lehetősége veszélybe kerül és a Partner ilyen tartalmú felszólítás ellenére sem biztosít más, megfelelő biztosítékot; a Contstar kockázatának növekedését megfelelően igazolja, ha a NAV adatbázis vagy közhiteles nyilvántartás a Partner igazolja, hogy a Partner nem teljesített határidőben; 

 • a Partner adószámát felfüggesztették vagy törölték,
 • A Partner ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indul, vagy végelszámolási eljárást kezdeményez,
 • Partner a szerződéskötéskor vagy Finanszírozási ügyintézéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott, mely a szerződésre vagy a finanszírozásra érdemi hatással van,
 • a Partner gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely Contstar megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését,
 • az ÁSZF vagy a szerződés további elállási okot jelöl meg és ez bekövetkezik.

Az elállás a fennálló tartozást és valamennyi járulékát lejárttá teszi. A Contstar saját nyilvántartása az irányadó a lejárt kötelezettség jogcíme és összege, valamint lejárata tekintetében.

8.2. Meghiúsulási kötbér

Ha bármely, az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés olyan okból hiúsulna meg, melyért a Partner felelős, akkor a meghiúsulási kötbér mértéke a fizetett előleg összegével egyezik meg, de legalább a szerződés szerinti ellenérték 20%-a.

8.3. Kártérítési felelősség

A Felek egymással szemben limitálják a kártérítési felelősségüket. Bármelyik fél a másikkal szemben a felróhatósága esetére tartozik kártérítési felelősséggel.

A Contstar kártérítési felelőssége az általa átruházott Eszközért a szavatossági kötelezettség fejezet szerint áll fenn, azaz a kártérítési kötelezettség kiterjed az Eszközben keletkezett károk megtérítésére vagy az Eszköz helyre állítására. Nem terjed ki a kártérítési felelősség a termeléskiesésből, az elmaradt haszonból, a harmadik személyeknél keletkezett károkból vagy a járulékos költségekből eredő kárigényekre.

Amennyiben a Contstar az Eszközt késedelmesen adja át, abban az esetben legfeljebb napi 3000,- Ft kártérítést fizet fedezeti bérlet címén a Vevőnek a fedezeti bérletre azokra a napokra vetítve, amikor a Partner bizonyíthatóan más eszközt kellett, hogy igénybe vegyen az Eszköz helyett a másképpen el nem végezhető mezőgazdasági munkákra. A késedelem, és ebből eredő fedezeti bérlet szabályai nem alkalmazhatóak, ha gyártói késedelem áll fenn.

9. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelésre az adatkezelési tájékoztató szerinti szabályokat kell alkalmazni.

Felek megállapodnak abban, hogy Contstar az általa értékesített és/vagy szervizelt gépeken logóját matricával elhelyezi.

Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.

Bármely szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.

Contstar az ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosíthatja. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő Partnert értesíteni. Amennyiben Partner a 15 napos határidő alatt nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik a Partnerekre. Amennyiben az ÁSZF alkalmazásával szerződés jött létre, arra a szerződéskötéskori ÁSZF-t kell alkalmazni.

A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Érvényes 2021. március 1-től visszavonásig.