Menü

Adatkezelési tájékoztató


 jelenlegi és jövőbeni Partnerink, szerződött kereskedelmi partnereink számára

I.    Adatkezelő adatai és elérhetősége

Adatkezelő:
Név: CONTSTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Törvényes képviselője: Nagy András Mihály
Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 38.
Cégjegyzékszám: 01-09695393
Elektronikus címe: info@traktor.hu
Postai címzési hely: 1122 Budapest, Határőr út 38.
Adatkezelésért felelős kapcsolattartó: Kovács Ildikó
Telefonszáma: +36 30 507-51-50
elektronikus címe: kovacs.ildiko@traktor.hu
(továbbiakba „Adatkezelő”,)

 


II.    Tevékenységünk, fogalmak meghatározás az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama

Az Adatkezelő új, használt mezőgazdasági Eszközök, gépek, ezek tartozékai és alkatrészei értékesítésével, felvásárlásával, szervízelésével, javításával és alkatrész kereskedelemmel foglalkozik.

 Az Adatkezelő a kereskedelmi partnerekkel  azok kapcsolattartói közreműködésével tartja a kapcsolatot a marketing célú kapcsolatok, az ajánlatadások, a szerződések megkötése, teljesítése, a panaszok ügyintézése során.

Az Adatkezelő Partnerei a kapcsolattartás során lehetnek természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, ezek vezető tisztségviselői, tulajdonosai, alkalmazottai vagy megbízottjai, szintén  mindannyian természetes személyek.

Minden esetben a Kapcsolattartó tartozik felelősséggel azért, hogy az általa megadott adatok valósak és helyesek. Az Adatkezelőknek nem áll módjában a megadott adatok ellenőrzése. Amennyiben az Adatkezelő és a Partner között szerződéskötés történik, abban az esetben az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak a szerződésekre irányadó adatkezelés szabályaival kiegészülnek az adatkezelés céljának megváltozása folytán az Adatkezelő egyedi ajánlattételétől kezdődően.

Fogalommeghatározások:
Személyek:
Partner: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban áll vagy üzleti kapcsolatban áll vagy érdeklődik az Adatkezelő valamely üzleti tevékenysége, az általa ajánlott szolgáltatás, az általa szervezett bármely rendezvény, program iránt.
Kapcsolattartó: a Partner részéről az Adatkezelővel szemben  a Partner képviseletében eljáró természetes személy attól függetlenül, hogy milyen körben rendelkezik képviseleti joggal
Egyéb Érintett: az a természetes személy, aki a Partner képviseletében vagy a Partner részéről az Adatkezelővel szemben egyedileg jár el az adatkezelés során, különösen: rendezvényeken, versenyeken, teszt vagy próbavezetéseken, kipróbálásán, roadshown a Partner és az Adatkezelő kapcsolatának egy-egy szakaszában. Jellemzően a Partner teljesítési segédje.
Eszköz: az Adatkezelő által forgalmazott új vagy használt mezőgazdasági Eszköz, gép, berendezés, tartozék vagy alkatrész
Gyártó: az a jogi személy, amely mezőgazdasági járműveket, berendezéseket, tartozékokat vagy alkatrészeket  állít elő és forgalmazza azokat az Adatkezelők részére. A Gyártón minden esetben azt a vállalatot kell érteni, amelyik az érintett Partner szerződésének tárgyát képező Eszközt gyártja, forgalmazza. Gyártó az a vállalat is, amely a Gyártó vállalataként kizárólag a Gyártó által gyártott Eszköz forgalmazására jött létre. A gyártók részére történő adattovábbítás miatt minden Gyártó adatait megtalálja a Tájékoztató külön pontjában.

Biztosító: az a jogi személy, amelynek üzleti tevékenysége biztosítási szerződések  saját nevében történő megkötése és a biztosítási szerződésben elvállalt kötelezettségek teljesítése.

Adatok:
Természetes személyazonosító adatok: név, lakcím
Kapcsolattartási adatok: kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, skype címe vagy más közösségi platformon általa nyilvánosságra hozott olyan elérhetősége, mely a Partner képviseletére szolgál.
Személyazonosítók: kormányhivatalok által kiállított személyazonosító számok, különösen: útlevélszám, személyazonosító igazolvány száma, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és a személyi azonosító, adóazonosító jel, vezetői engedély száma, forgalmi engedély száma). Amennyiben a személyazonosítóról másolat készült, abban az esetben ez hatóság vagy pénzügyi vállalkozás részére kerül átadásra, melyet (M) mutat a táblázatban
Pénzügyi adatok: bankkártya száma, bankszámlaszám és a bankszámlára vonatkozó adatok

Ügyfél elégedettség méréséhez szükséges adatok:
a Partner neve, székhelye településének neve, irányítószáma, a Eszköz vásárlásának és számlájának időpontja, a Eszköz típusa, karbantartás vagy szerviz időpontja,


Jótállással kapcsolatos adatok: az Adatkezelő és a Partner között megkötött szerződés alapján a Partner  tulajdonában vagy üzemeltetésében vagy használatában levő új Eszköz üzemóra teljesítményére, szervízeire, a szervízek során és a jótállás időtartama alatt elvégzett vizsgálatokra és azok eredményeire valamint az elvégzett munkákra és a munkák során beépített anyagokra valamint munkafázisokra vonatkozó  adatok ide értve az egyes igényérvényesítésekkel kapcsolatosan keletkezett e pontban felsorolt adatokat és ezekhez kapcsolódó levelezéseket a Partner, az Adatkezelő és a Gyártó között

Szerviz szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok:
az Adatkezelő és a Partner között  szerviz  szolgáltatásra megkötendő vagy megkötött szerződés alapján a Partner  tulajdonában vagy üzemeltetésében vagy használatában levő  Eszköz üzemóra teljesítményére, szervízeire, a szervízek során elvégzett vizsgálatokra és azok eredményeire valamint az elvégzett munkákra és a munkák során beépített anyagokra valamint munkafázisokra vonatkozó  adatok ide értve az egyes igényérvényesítésekkel kapcsolatosan keletkezett e pontban felsorolt adatokat és ezekhez kapcsolódó levelezéseket a Partner, az Adatkezelő és a Gyártó között.

Adatok megkülönböztetése az adatkezeléshez adott hozzájárulás megtagadása esetére:

Kierősített betűtípussal megadott Adatok:
amennyiben a táblázat kierősített betűtípussal megjelölt adatait nem adja meg, abban az esetben az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatást az Adatkezelő nem tudja biztosítani. Ezeknek az adatoknak a hiánya szerződések megkötésének vagy teljesítésének lehet akadálya. Amennyiben közvetítő szerepet tölt be az Adatkezelő szolgáltatásának teljesítésével (jellemzően:  finanszírozás közvetítése, hatósági nyilvántartásokban adatok átvezetése), abban az esetben az adatszolgáltatás hiánya akadálya lehet a közvetítés megfelelő teljesítésének.

Nem kierősített betűtípussal megadott adatok:
ezek az adatok az ön beleegyezéstől, megítélésétől függően kerülnek megadásra, az adatok kezelése előtt Önnek opcionálisan ad  lehetőséget az Adatkezelő az adatkezelésre. Az adatok közlésének a hiánya nem akadálya a szolgáltatásnak, de az elképzelhető, hogy az Adatkezelő nem lesz képes ön személyre szabott szolgáltatást vagy Önnek legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtani illetve a szolgáltatásokat korlátozottan tudja nyújtani.

Felhasználási segédlet:


Az alábbiakban Ön egy táblázatot talál. A Táblázat első oszlopában  keresse meg azt vagy azokat kapcsolati formákat, amelyek az Adatkezelő és az Ön kapcsolatára leginkább jellemzőek – ezeket az adatkezelés céljával azonosítottuk. Elképzelhető, hogy Az Adatkezelő és Ön, a Partner többféle kapcsolatban állnak, ebben az esetben Ön az első oszlopban több rubrikát talál majd Önre megfelelőnek, ezért több adatkezelési cél alapján kell hogy ellenőrizze az adatkezeléssel kapcsolatos Tájékoztatónkat.
 

Adatkezelés céljaKezelt adatokAdatkezelés jogalapja a GDPR alapjánAdatok forrásaAdat továb-
bítással érintettek
Adatkezelés időtartama
Eszköz vagy szolgál-
tatások értéke-
sítése során ajánlati eljárás
Partner és ajánlat-
tevő kapcsolat-
tartási adatok, levele-
zések, ajánlatok
a Partner és Kapcsolat-
tartója  hozzá-
járulása
Partner kapcsolat-
tartója
amennyi-
ben a  Partner a az Adat-
kezelő közre-
műkö-
désével a gyártóval köt szerződést vagy gyártó vállal jótállást, abban az esetben a gyártó,
az ajánlatból eredő igény-
érvé-
nyesítés elévülési idejéig
Eszköz vagy alkatrész beszerzés során a
szerződés-
kötés valamint a telje-
sítés után utólagos szolgál-
tatások (after-
sales) ügyfél-kapcsolati kezelése,
 
Partner és termé-
szetes személy szerződő személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatai levele-
zések, ajánlatok, a szerződés, a szerződés teljesí-
tésével kapcsolatos személyes adatok (pl: meghatal-
mazott Eszköz-
vezető adatai)
szerződés teljesítése érdekében, közhiteles regiszt-
rációs nyilván-
tartásokban történő adat-
bejelentés érdekében
Partner szerződés-
kötő és/vagy Partner kapcsolat-
tartó
gyártók, márka-
szervizek és ehhez kapcso-
lódó szolgál-
tatások nyújtói,
a szerző-
dés megszű-
nésétől kezdő-
dően minimum az igény-
érvénye-
sítés elévülése +12 hónapig,
Eszköz jótállás, karban-
tartás, javítás, szervi-
zelés teljesí-
tése, ügyfél-
kapcsolati kezelése
Partner, Partner képvise-
letében eljáró kapcsolat-
tartóinak a személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok,  a Eszközök jót-
állására és a Eszközök szervi-
zelésére vonat-
kozó levele-
zések, ajánlatok,   teljesítés érdekében eljáró meghatal-
mazottak adatai (vezetők)
szerző-
dés teljesí-
tése érdekében
Partner szerző-
déskötő és/vagy Partner kapcsolat-
tartó, az Adat-
kezelő, az Adat-
kezelő azon alvállal-
kozója, aki a jótállás teljesí-
tésében, a Eszköz szállí-
tásában vagy a  szervize-
lésben, javí-
tásban részt vesz, a Gyártó
gyártók, gyártók képvi-
seletei, gyártók által fenn-
tartott call centerek, márka-
szervizek és ehhez kapcso-
lódó szolgál-
tatások nyújtói
 a szerződés megszű-
nésétől kezdő-
dően minimum az igény-
érvénye-
sítés elévülése +12 hónapig, amennyiben a doku-
mentum a beszámo-
lóhoz kapcsolódó alap-
bizonylat, abban az esetben a számviteli és adó-
jogsza-
bályokban rögzített időtartamig

Eszköz beszerzés finan-
szírozásában történő közre-
működés

Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatai, Partner pénzügyi adatai, személy-
azonosítók (M), aláírás-
minták másolata (M), biztosí-
tási kötvény másolata(M)
szerződés teljesítése érdekébenPartner szerződés-
kötő és/vagy érintett kapcsolat-
tartó, pénzügyi szolgál-
tatást végző társaság
pénzügyi szolgál-
tatást végző társaságok, melyek a finan-
szírozás során, előszűrést végeznek, ajánlatot tesznek, szerződést kötnek
a szerződés megszű-
nésétől kezdő-
dően minimum az igény-
érvénye-
sítés elévülése +12 hónapig, amennyiben a dokumen-
tum a beszámo-
lóhoz kapcso-
lódó alap-
bizonylat, abban az esetben a számviteli és adójog-
szabályokban rögzített időtartamig
műszaki vizs-
gáztatásában közre-
működés
Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok, személy-
azonosítók, biztosítási kötvény másolata
szerződés teljesítése érdekében, jogszabályi kötele-
zettség érdekében
Partner szerződés-
kötő és/vagy Partner kapcsolat-
tartó
közle-
kedési hatóság és a Eszköz-
nyilván-
tartást vezető hatóság
 a szerződés megszű-
nésétől kezdődően minimum az igény-
érvénye-
sítés elévülése +12 hónapig
Eszköz nyilván-
tartással kapcso-
latos  ügyintézés
Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok, aláírás-
minta másolata biztosítási kötvény másolata
jog-
szabályi köte-
lezettség érdekében
Partner szerződés-
kötő és/vagy Partner kapcsolat-
tartó Kor-
mányzati szervek, mint például a Eszköz-
nyilvántartó hatóságoktól és adóhatóság
Eszköz-
nyilván-
tartási eljárásban közre működő megbízott, Eszköz-
nyilván-
tartás, Pénzügyi szolgáltató, amely finan-
szírozást biztosít
 a szerződés megszű-
nésétől kezdődően minimum az igény-
érvénye-
sítés elévülése +12 hónapig
Szám-
lázás, pénzügyi köve-
telések és köte-
lezettségek teljesítése, könyvelési nyilván-
tartások vezetése
Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok, pénzügyi adatok
szerződés teljesítése érdekében, jogsza-
bályi köte-
lezettség érdekében
Partner  szerződés-
kötő és/vagy érintett kapcsolat-
tartó, közhiteles nyilván-
tartások, NAV adat-
bázisok
könyv-
vizsgálók, adó-
szakértők, tanács-
adók és pénzügyi szolgál-
tatást nyújtók jogi szakértő, gyártó, adó-
hatóság
a doku-
mentum a beszá-
molóhoz kapcso-
lódó alap-
bizonylat, abban az esetben a számviteli és adójog-
szabályokban rögzített időtartamig
kint-
levőségek és jogviták kezelése jogi igények érvé-
nyesítése vagy azzal szembeni véde-
kezés során polgári peres, nem peres
eljárásokban
 
Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok, személy-
azonosítók, folya-
matban levő kár-
igények
szerző-
dés telje-
sítése érde-
kében
Partner szerződés-
kötő és/vagy érintett kapcsolat-
tartó, közhiteles nyilván-
tartások, NAV adat-
bázisok
szakértők, jogi képviselők, köz-
jegyzők,  bíró-
ságok,  végrehajtók, felszá-
molók,  vita-
rendezési szerve-
zetek
a doku-
mentum a beszá-
molóhoz kapcso-
lódó alap-
bizonylat, abban az esetben a számviteli és adójog-
szabályokban rögzített időtartamig
Eszköz Tesz-
telése, kipró-
bálása a Eszközre történő, az Adat-
kezelő által ajánlott szolgál-
tatásokra és a Eszközök tulajdon-
ságainak megis-
merésére
Partner személyes adatai,  Partner Eszköz-
vezetőjének személyes adatai, személy-
azonosító okmánya adatai Eszköz-
vezető jogosít-
ványának adatai, és  okmá-
nyának adatai
szerző-
dés telje-
sítése érdeké-
ben
Partner, Partner Kapcsolat-
tartója, jármű-
vezető
GyártóA vezető adatai a Eszköz sérülés és hiba-
mentes vissza-
vétele után haladék-
talanul törlésre kerülnek, amennyiben vita van, annak jogerős lezárását követően az elévülési idő elteltéig őrizzük. A Partner és a Kapcsolat-
tartó adatait vissza-
vonásig őrizzük, de nem tovább, mint 10 évig
Rendez-
vények, ese-
mények, bemutató, kiállítás:  a Partner prefe-
renciáinak megis-
merésére, az általa igénybe vehető szolgál-
tatások és elvárások személyre szabására, a meglevő üzleti kapcso-
latok kezelésére és fejlesz-
tésére, az Adat-
kezelő által ajánlott szolgál-
tatásokra és a Eszközök tulajdon-
ságainak megis-
merésére, a jogi megfe-
lelőségek bizto-
sítására
Partner és Partner kapcsolat-
tartójának kapcsolat-
tartási adatai,
a Partner által az Adat-
kezelő bármely szolgál-
tatásával kapcso-
latosan,  érdek-
lődési területként megjelölt adatok,
a Partner, Kapcsolat-
tartó  hozzá-
járulása alapján
Partner és Partner Kapcsolat-
tartója
 GyártóMind-
addig, amíg a hozzá-
járulását vissza-
vonja, de nem tovább, mint 10 évig
Marke-
ting tevé-
kenység, amelynek során az Adat-
kezelő tájékoztatja a Partnert a meglevő vagy jövőbeni szolgál-
tatásairól, termékeiről, ezek akcióiról, személyre szabott ajánlatok érdekében felméri a Partner igényeit a Partner által a hozzá-
járulásában megadott csatornákon: telefon, mail, személyes, hírlevél egyéb közösségi platform megosztása útján
A Partner által a marketing célú kapcsolat-
tartásra kapcsolat-
tartási fajtánként megadott kapcsolat-
tartási adatok - csatornánként, Partner Eszközeivel kapcso-
latos adatok, Partner üzleti  tevékeny-
ségére és annak területére, Partner prefe-
renciáira, és múltbéli beszer-
zéseire  vonat-
kozó jellemző adatok
a Partner, Kapcsolat-
tartó  hozzá-
járulása alapján
Partner és Kapcsolat-
tartója
Gyártóaz Ön által a hozzá-
járulásában megjelölt időtartamig vagy az Ön hozzá-
járulásának a vissza-
vonásáig. Az Adat-
kezelő szolgál-
tatásai  tartós szolgál-
tatások, emiatt szolgál-
tatás igénybe-
vétele esetén annak megszű-
nésétől számított elévülési időt követő 12 hónapig
Adat-
kezelő által szervezett akciók, nyeremények és versenyek
Adat-
kezelő és Kapcsolat-
tartójának kapcsolat-
tartási adatai, az Adat-
kezelő Eszközeivel, beszerezni tervezett Eszközeivel, a meglevő vagy beszerezni tervezett Eszközök felhasz-
nállásával, tulajdon-
ságaival kapcsolatos adatok,
A Partner, a kapcsolat-
tartója, a verseny részt-
vevőjének a hozzájárulása alapján
Partner, kapcsolat-
tartója, Érintett
közjegyző, aki a nyere-
mény-
játékot hite-
lesíti
a számviteli és adójog-
szabályok által megha-
tározott időtartamig; verseny részt-
vevőinek az adatait a következő verseny megtartásáig
versenyek és nyerteseik bemuta-
tásával az Adat-
kezelő által nyújtott szolgál-
tatások népsze-
rűsítése, az események doku-
mentálása, az Adat-
kezelő tevé-
kenységének bemutatása
versenyek, résztve-
vőiről készült tömeg fotók, listák, nyertesek nyere-
ményeinek áta-
dásáról készült  egyedi fotó, tudósítás, film, fotó, média anyag
a Partner, a Partner kapcsolat-
tartója, az egyéb érintett bele-
egyezése
Partner, kapcsolat-
tartója, Érintett
A Cég-
csoport tagjai, Gyártó, szakmai hír-
portálok,  szakmai média-
szolgá-
ltatók részére
10 évig
Weblap láto-
gatások során
külön pontban részletes tájé-
koztatás
A Partner, a Partner kapcsolat-
tartója vagy az egyéb érintett, és aki a Web-
lapunkat vagy a közös-
ségi plat-
form-
jainkat látogatja
 Weblap látogatókülön pontban részletes tájé-
koztatás
külön pontban részletes tájé-
koztatás
Szerző-
déskötők elége-
dettségének mérése az Adat-
kezelőnél
Ügyfél elége-
dettség méré-
séhez, méré-
sének elvég-
zéséhez, mérésével kapcso-
latos adatok
a Partner, a Partner kapcsolat-
tartója vagy más  érintett bele-
egyezése
a Partner vagy kapcsolat-
tartója
Cég által meg-
bízott személy, a cég Adat-*
feldol-
gozója,
5 év +12 hónap; az anoni-
mizált adatok korlátlan ideig
Bank-
kártyával vagy bank-
számla útján történő fizetés
a Partner személyes adatai: név, cím, bank-
kártya-
szám, bank-
számla-
szám
A Partner bele-
egyezése
Partner vagy köz-
hiteles nyilván-
tartás (cég-
jegyzék)
bank vagy pénzügyi intéz-
mény, amely a bank-
számla vagy bank-
kártya keze-
lésében érintett
számviteli és adójog-
szabályokban megha-
tározott időtartamig
Adatkezelés célja Kezelt adatok Adatkezelés jogalapja a GDPR alapján Adatok forrása Adat továbbítással érintettek Adatkezelés időtartama
Eszköz vagy szolgáltatások értékesítése során ajánlati eljárás Partner és ajánlattevő kapcsolat-
tartási adatok, levelezések, ajánlatok
a Partner és Kapcsolat-
tartója  hozzájárulása
Partner kapcsolat-
tartója
amennyiben a  Partner a az Adatkezelő közre-
működésével a gyártóval köt szerződést vagy gyártó vállal jótállást, abban az esetben a gyártó,
az ajánlatból eredő igény-
érvényesítés elévülési idejéig
Eszköz vagy alkatrész beszerzés során a
szerződés-
kötés valamint a teljesítés után utólagos szolgáltatások (aftersales) ügyfél-kapcsolati kezelése,
 
Partner és természetes személy szerződő személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatai levelezések, ajánlatok, a szerződés, a szerződés teljesítésével kapcsolatos személyes adatok (pl: meghatal-
mazott Eszközvezető adatai)
szerződés teljesítése érdekében, közhiteles regisztrációs nyilván-
tartásokban történő adat-
bejelentés érdekében
Partner szerződés-
kötő és/vagy Partner kapcsolat-
tartó
gyártók, márka-
szervizek és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtói,
a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igény-
érvényesítés elévülése +12 hónapig,
Eszköz jótállás, karbantartás, javítás, szervizelés teljesítése, ügyfél-
kapcsolati kezelése
Partner, Partner képviseletében eljáró kapcsolat-
tartóinak a személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok,  a Eszközök jótállására és a Eszközök szervizelésére vonatkozó levelezések, ajánlatok,   teljesítés érdekében eljáró meghatal-
mazottak adatai (vezetők)
szerződés teljesítése érdekében Partner szerződéskötő és/vagy Partner kapcsolat-
tartó, az Adatkezelő, az Adatkezelő azon alvállalkozója, aki a jótállás teljesítésében, a Eszköz szállításában vagy a  szervizelésben, javításban részt vesz, a Gyártó
gyártók, gyártók képviseletei, gyártók által fenntartott call centerek, márka-
szervízek és ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtói
a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igény-
érvényesítés elévülése +12 hónapig, amennyiben a dokumentum a beszámolóhoz kapcsolódó alapbizonylat, abban az esetben a számviteli és adó-
jogsza-
bályokban rögzített időtartamig

Eszköz beszerzés finan-
szírozásában történő közre-
működés

Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatai, Partner pénzügyi adatai, személy-
azonosítók (M), aláírás-
minták másolata (M), biztosítási kötvény másolata(M)
szerződés teljesítése érdekében Partner szerződés-
kötő és/vagy érintett kapcsolat-
tartó, pénzügyi szolgáltatást végző társaság
pénzügyi szolgáltatást végző társaságok, melyek a finan-
szírozás során, előszűrést végeznek, ajánlatot tesznek, szerződést kötnek
a szerződés megszűnésétől kezdődően minimum az igény-
érvényesítés elévülése +12 hónapig, amennyiben a dokumentum a beszámolóhoz kapcsolódó alapbizonylat, abban az esetben a számviteli és adójog-
szabályokban rögzített időtartamig
műszaki vizs-
gáztatásában közre-
működés
Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok, személy-
azonosítók, biztosítási kötvény másolata
szerződés teljesítése érdekében, jogszabályi kötele-
zettség érdekében
Partner szerződés-
kötő és/vagy Partner kapcsolat-
tartó
közle-
kedési hatóság és a Eszköz-
nyilván-
tartást vezető hatóság
a szerződés megszű-
nésétől kezdődően minimum az igény-
érvényesítés elévülése +12 hónapig
Eszköz nyilván-
tartással kapcsolatos  ügyintézés
Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok, aláírás-
minta másolata biztosítási kötvény másolata
jog-
szabályi köte-
lezettség érdekében
Partner szerződés-
kötő és/vagy Partner kapcsolat-
tartó Kor-
mányzati szervek, mint például a Eszköz-
nyilvántartó hatóságoktól és adóhatóság
Eszköz-
nyilván-
tartási eljárásban közre működő megbízott, Eszköz-
nyilván-
tartás, Pénzügyi szolgáltató, amely finan-
szírozást biztosít
a szerződés megszű-
nésétől kezdődően minimum az igény-
érvényesítés elévülése +12 hónapig
Szám-
lázás, pénzügyi köve-
telések és köte-
lezettségek teljesítése, könyvelési nyilván-
tartások vezetése
Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok, pénzügyi adatok
szerződés teljesítése érdekében, jogsza-
bályi köte-
lezettség érdekében
Partner  szerződés-
kötő és/vagy érintett kapcsolat-
tartó, közhiteles nyilván-
tartások, NAV adat-
bázisok
könyv-
vizsgálók, adó-
szakértők, tanács-
adók és pénzügyi szolgál-
tatást nyújtók jogi szakértő, gyártó, adó-
hatóság
a doku-
mentum a beszá-
molóhoz kapcso-
lódó alap-
bizonylat, abban az esetben a számviteli és adójog-
szabályokban rögzített időtartamig
kint-
levőségek és jogviták kezelése jogi igények érvé-
nyesítése vagy azzal szembeni véde-
kezés során polgári peres, nem peres
eljárásokban
 
Partner személy-
azonosító és kapcsolat-
tartási adatok, személy-
azonosítók, folya-
matban levő kár-
igények
szerző-
dés telje-
sítése érde-
kében
Partner szerződés-
kötő és/vagy érintett kapcsolat-
tartó, közhiteles nyilván-
tartások, NAV adat-
bázisok
szakértők, jogi képviselők, köz-
jegyzők,  bíró-
ságok,  végrehajtók, felszá-
molók,  vita-
rendezési szerve-
zetek
a doku-
mentum a beszá-
molóhoz kapcso-
lódó alap-
bizonylat, abban az esetben a számviteli és adójog-
szabályokban rögzített időtartamig
Eszköz Tesz-
telése, kipró-
bálása a Eszközre történő, az Adat-
kezelő által ajánlott szolgál-
tatásokra és a Eszközök tulajdon-
ságainak megis-
merésére
Partner személyes adatai,  Partner Eszköz-
vezetőjének személyes adatai, személy-
azonosító okmánya adatai Eszköz-
vezető jogosít-
ványának adatai, és  okmá-
nyának adatai
szerző-
dés telje-
sítése érdeké-
ben
Partner, Partner Kapcsolat-
tartója, jármű-
vezető
Gyártó A vezető adatai a Eszköz sérülés és hiba-
mentes vissza-
vétele után haladék-
talanul törlésre kerülnek, amennyiben vita van, annak jogerős lezárását követően az elévülési idő elteltéig őrizzük. A Partner és a Kapcsolat-
tartó adatait vissza-
vonásig őrizzük, de nem tovább, mint 10 évig
Rendez-
vények, ese-
mények, bemutató, kiállítás:  a Partner prefe-
renciáinak megis-
merésére, az általa igénybe vehető szolgál-
tatások és elvárások személyre szabására, a meglevő üzleti kapcso-
latok kezelésére és fejlesz-
tésére, az Adat-
kezelő által ajánlott szolgál-
tatásokra és a Eszközök tulajdon-
ságainak megis-
merésére, a jogi megfe-
lelőségek bizto-
sítására
Partner és Partner kapcsolat-
tartójának kapcsolat-
tartási adatai,
a Partner által az Adat-
kezelő bármely szolgál-
tatásával kapcso-
latosan,  érdek-
lődési területként megjelölt adatok,
a Partner, Kapcsolat-
tartó  hozzá-
járulása alapján
Partner és Partner Kapcsolat-
tartója
Gyártó Mind-
addig, amíg a hozzá-
járulását vissza-
vonja, de nem tovább, mint 10 évig
Marke-
ting tevé-
kenység, amelynek során az Adatkezelő tájékoztatja a Partnert a meglevő vagy jövőbeni szolgáltatásairól, termékeiről, ezek akcióiról, személyre szabott ajánlatok érdekében felméri a Partner igényeit a Partner által a hozzájárulásában megadott csatornákon: telefon, mail, személyes, hírlevél egyéb közösségi platform megosztása útján
A Partner által a marketing célú kapcsolattartásra kapcsolattartási fajtánként megadott kapcsolattartási adatok - csatornánként, Partner Eszközeivel kapcsolatos adatok, Partner üzleti  tevékenységére és annak területére, Partner preferenciáira, és múltbéli beszerzéseire  vonatkozó jellemző adatok a Partner, Kapcsolattartó  hozzájárulása alapján Partner és Kapcsolattartója Gyártó az Ön által a hozzájárulásában megjelölt időtartamig vagy az Ön hozzájárulásának a visszavonásáig. Az Adatkezelő szolgáltatásai  tartós szolgáltatások, emiatt szolgáltatás igénybevétele esetén annak megszűnésétől számított elévülési időt követő 12 hónapig
Adatkezelő által szervezett akciók, nyeremények és versenyek Adatkezelő és Kapcsolattartójának kapcsolattartási adatai, az Adatkezelő Eszközeivel, beszerezni tervezett Eszközeivel, a meglevő vagy beszerezni tervezett Eszközök felhasznállásával, tulajdonságaival kapcsolatos adatok, A Partner, a kapcsolattartója, a verseny résztvevőjének a hozzájárulása alapján Partner, kapcsolattartója, Érintett közjegyző, aki a nyereményjátékot hitelesíti a számviteli és adójogszabályok által meghatározott időtartamig; verseny résztvevőinek az adatait a következő verseny megtartásáig
versenyek és nyerteseik bemutatásával az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése, az események dokumentálása, az Adatkezelő tevékenységének bemutatása versenyek, résztvevőiről készült tömeg fotók, listák, nyertesek nyereményeinek átadásáról készült  egyedi fotó, tudósítás, film, fotó, média anyag a Partner, a Partner kapcsolattartója, az egyéb érintett beleegyezése Partner, kapcsolattartója, Érintett A Cégcsoport tagjai, Gyártó, szakmai hírportálok,  szakmai médiaszolgáltatók részére 10 évig
Weblap látogatások során külön pontban részletes tájékoztatás A Partner, a Partner kapcsolattartója vagy az egyéb érintett, és aki a Weblapunkat vagy a közösségi platformjainkat látogatja Weblap látogató külön pontban részletes tájékoztatás külön pontban részletes tájékoztatás
Szerződéskötők elégedettségének mérése az Adatkezelőnél Ügyfél elégedettség méréséhez, mérésének elvégzéséhez, mérésével kapcsolatos adatok a Partner, a Partner kapcsolattartója vagy más  érintett beleegyezése a Partner vagy kapcsolattartója Cég által megbízott személy, a cég Adatfeldolgozója, 5 év +12 hónap; az anonimizált adatok korlátlan ideig
Bankkártyával vagy bankszámla útján történő fizetés a Partner személyes adatai: név, cím, bankkártyaszám, bankszámlaszám A Partner beleegyezése Partner vagy közhiteles nyilvántartás (cégjegyzék) bank vagy pénzügyi intézmény, amely a bankszámla vagy bankkártya kezelésében érintett számviteli és adójogszabályokban meghatározott időtartamig

Weblap, facebook, twitter vagy egyéb közösségi platform látogatása során gyűjtött  adatokkal kapcsolatos tájékoztatás:

Sütik (cookie-k)
A Weblapunkon különböző formában sütiket használunk. A sütik kis adatcsomagok, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük és amelyek az Ön felhasználási szokásainak elemzésére szolgálnak. A folyamat során létrejött adatot a szolgáltató szerverére kerülnek és ott tárolják őket. A sütik segítségével komfortosabbá, hatékonyabbá, illetve biztonságosabbá tehető a weboldal használata. A sütik segítségével mérhető az oldal látogatottsága és segítik az általános navigációt.
 
Közösségi média
Weblapunkon úgy nevezett közösségi modulokat (plugin-eket) használunk, mint a Facebookés a Twitter. Ezeket a szolgáltatásokat a Facebook Inc. és Twitter Inc. szolgáltatja („szolgáltató”).
A Facebook üzemeltetője Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). A Facebook pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheti meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Twitter üzemeltetője a Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). A Twitter pluginokról szóló tájékoztatót és azok kinézetét az alábbi linken tekintheti meg: https://twitter.com/about/resources/buttons
Ha felkeresi valamelyik Weblapunkat, amely pluginokat tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook vagy a Twitter szerverével. A pluginok tartalmát a mindenkori szolgáltató direkt az böngészőjébe közvetíti és beépül az oldalba. A pluginok beépítésének köszönhetően a szolgáltató információkat kap arról, hogy a böngészője betöltötte a megfelelő oldalt akkor is, ha nem rendelkezik profillal vagy épp nincs bejelentkezve. Ez az információ (az IP címet is beleértve) a böngészőjétől közvetlenül a szolgáltató USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják.
Ha valamelyik szolgáltatónál bejelentkezett, a szolgáltatók az Ön látogatását a Weblapunkon hozzárendelik az Ön Facebook,illetve Twitter profiljához. Ha kapcsolatot teremtenek a pluginokkal, pl. használják a „Tetszik”,  illetve a „Twitter” gombokat, a megfelelő információ is közvetlenül a szolgáltató szerverére továbbítják és ott tárolják.
Az információk felkerülnek a közösségi hálóra illetve megjelenik Twitter oldalán és ott feltünteti az Ön adatait. Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, információkat az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, az Ön jogairól és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről a szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseiben olvashat:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy
Ha nem akarja, hogy a Facebook vagy a Twitter adatokat gyűjtsön az Ön online tevékenységéről, akkor az Weboldalak felkeresése előtt jelentkezzen ki a megfelelő szolgáltatótól. A pluginok betöltését a böngészőjébe az Add-Ons segítségéve teheti meg pl. Skript-Blocker „NoScript” (http://noscript.net/).

Google Analytics
Ez az oldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics webanalízis szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, az Ön számítógépén tárolt fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a sütik segítségével létrehozott információkat általában a Google egyik szerverére, az USA-ba továbbítják és ott tárolják.
Az IP-anonimizálás ezen az oldalon történő aktiválása alapján azonban a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi szerződő államában először lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítják a teljes IP-címet a Google USA-ban található szerverére, majd ott rövidítik le. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra fogja használni ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalon történt eseményekről, és hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti a lenti linken található böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
 
A retargeting funkció használata
Célzott reklámok megjelenítése a „retargeting” segítségével.
Ez az oldal úgynevezett „retargeting tag”-eket használ. Retargeting tag-nek nevezzük a JavaScript elemeket, melyek a weboldal forráskódjában találhatók. Ha a felhasználó felkeresi az oldalt, ami tartalmaz retargeting tag-et, az online reklámok szolgáltatója (pl. Google) sütiket helyez el a felhasználó gépén, és hozzárendeli a megfelelő retargeting célcsoport listához. Ezeknek a sütiknek a feladata a retargeting kampányok (célzott reklámok) bekapcsolása más weboldalakon. Tanulmányok azt mutatják, hogy célzott reklámok alkalmazása sokkal érdekesebb az internet felhasználók részére, mint az olyan reklámok melyek iránt nem érdeklődnek közvetlenül illetve nem állnak kapcsolatban a felkeresett oldalakkal.
Beállítási és deaktiválási lehetőségek
Harmadik személyek - beleértve a Google-t is - sütiket használnak reklámok bekapcsolásához, amik a felhasználó honlapunkon történt korábbi látogatásain alapulnak, ugyanakkor nem tárolnak személyes adatokat. Ezen honlapok felhasználói a Google-on keresztül kikapcsolhatják a sütik használatát úgy, hogy betöltik a "Google Hirdetésbeállítások" felületét. Felhasználók továbbá kikapcsolhatják harmadik szolgáltatók által használt sütiket azáltal, hogy felkeresik a "Network Advertising Initiative" deaktiváló oldalt és ott módosítják a szükséges beállításokat.
Facebook Pixel
Oldalainkon a Facebook közösségi hálózatának remarketingcímkéi is elhelyezésre kerültek (1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA). Amikor meglátogatja oldalainkat, a remarketingcímkék közvetlen kapcsolatot létesítenek a böngésző és a Facebook szerver között. A Facebook az Ön IP-címével kapja meg az adatokat. Ennek eredményeként a Facebook hozzárendelheti a meglátogatott oldalainkat a felhasználói fiókjához. Ezt az információt felhasználhatjuk Facebook hirdetések megjelenítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldal szolgáltatóként nem ismerjük a továbbított adatok tartalmát és a Facebook használatát. További információ a Facebook adatvédelmi szabályzatában található: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ha nem kívánja hogy a Facebook az Egyéni közönségek célzással Ön adott listákhoz társítsa, akkor itt megszüntetheti az Egyéni Közönségek beállítását.
 

III.    Adatfeldolgozóink, Adattovábbításban résztvevők adatai Adatbiztonság

1.    A direkt marketing célú hírlevelek küldője: az Adatkezelő az info@traktor.hu e-mail címről, aki a mail címeket kezeli adatfeldolgozóként.
2.    Az adatbiztonságért felelős szerver szolgáltató: Venczel Mihály egyéni vállalkozó(székhely: 4400 Nyíregyháza, Kalevala Sétány 24., II. emelet 12., nyilvántartási száma: 12811428, adószáma: 65037407135, e-mailcím: info@globaltarhely.hu, továbbiakban: Tárhelyszolgáltató) IT szolgáltató: Tárhelyszolgáltató, Weblap üzemeltetésért felelős: Tárhelyszolgáltató
3.    Adattárolásra szerződött partnerünk: Tárhelyszolgáltató
4.    Adattárolás helye: Tárhelyszolgáltató szerverén
5.    Adattovábbításban résztvevők:
a)    Gyártók
b)    Pénzügyi szolgáltatók mint:
-    Unicredit Leasing Hungary Zrt.
-    MKB Euroleasing Zrt.
-    SG Eszközlízing Magyarország Kft.
-    Deutsche Leasing Hungaria Zrt.
-    Merkantil Bank Zrt.
c)    Banki teljesítésekkel kapcsolatos: K&H Bank Zrt.
6.    Az adatok és levelezés őrzése a Tárhelyszolgáltató szerverén történik, a leveleket három havonta rendszerezzük.
7.    Adatbiztonság érdekében megtett intézkedések: az adatokat folyamatosan rendszerezzük, az adatok kezelésére, a hozzáférésre, a módosításra, törlésre és megsemmisítésre belső szabályzatokat és jogosultság kezelő rendszereket működtetünk, melyeket időszakonként felülvizsgálunk. A Partnerek adatait technikai és szervezési intézkedések védik a véletlen és/vagy jogellenes hozzáférés, megváltoztatás és megsemmisítés, illetve egyéb adatkezelés tekintetében, ideértve a Partnerek adatainak jogosulatlan közlését és továbbítását is. Ilyen intézkedések többek között a következők: a megfelelő tűzfal biztosítása, a telekommunikáció és az üzenetek megfelelő titkosítása, valamint a biztonságos és ellenőrzött berendezések használata. Az adatbiztonság különösen fontos az informatikai rendszereket és szolgáltatásokat nyújtó és megvalósító harmadik felek (pl. adatkezelést végző alvállalkozók) megbízásakor. Az adatbiztonsági követelményeket megfelelően betartjuk az informatikai rendszerekhez való hozzáférések kezelése és ellenőrzése során.
 
IV.    Joggyakorlás
A jogainak gyakorlása során igyekszünk soron kívül eljárni. Legfeljebb 30 napunk áll rendelkezésre a válaszra és a kérés elfogadása esetén ennek teljesítésére. Kérjük, hogy a Bevezetőben megadott e-mailre vagy postai úton székhelyünkre címzett levélben éljen e jogával. Ha a személyazonosítás szükséges lesz az igény elbírásához, akkor ezt kérni fogjuk. Ha a személyazonosságát nem tudja igazolni, és kétely merül fel az azonosítás során, akkor a választ nem tudjuk megadni. Válaszunkat minden esetben közöljük ugyanolyan úton, ahogy a kérést kaptuk, és értesítjük a kérés teljesítéséről.
1. Információkhoz való hozzáférés: 
 Joga van ahhoz, hogy a nem Ön által átadott személyes adataival kapcsolatban információkat kapjon tőlünk - ezeket az adatkategóriákat a II. pontban részleteztük. Az általunk kezelt adatait rendelkezésre bocsátjuk.
2. Helyesbítéshez való jog:
Ha azt tapasztalja, hogy az adatai nem pontosak vagy azok megváltoztak az adatok, kérjük, hogy minél hamarabb forduljon hozzánk, hogy az adatait helyesen rögzítsük.
3. Adatai törléséhez való jog:
 Az Adatkezelő minden olyan adatot töröl, amelynek kezelésére nincsen joga, mert a cél alapján nem indokolt, megszűnt, az adatkezelés jogellenes. Kérheti azt, hogy töröljük az adatait. Ha szerződést kötöttünk, akkor a megadott adatok törlését nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan adatra vonatkozna, amely a szerződéssel összefüggésben van mindaddig, amíg szerződéses kapcsolatban vagyunk, vagy a szerződéses kapcsolatok megszűnt, de bármelyikünk egymással szemben igényt érvényesíthet. A többi adat törlésére joga van mind azokban az esetekben, ha nincsenek egymással szemben igényeink. Ha a szerződéskötés előtt kéri az adatok törlését abban az esetben ez eredményezheti a szerződéstől elesését.
4. Az adatkezeléshez adott jog visszavonásához a joga:
Visszavonhatja, az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulást. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása hírlevél alján folyamatosan biztosított. Más esetben a hozzájárulás visszavonása akkor eredményezi az adatainak a törlését, ha a szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez az adatkezelésre nincsen szükség. Ha a szerződéskötés előtt kéri az adatok törlését abban az esetben ez eredményezheti a szerződéstől elesését.
5. Korlátozáshoz való jog:
Ha a vitatja az adatainak a pontosságát vagy az a véleménye, hogy nem kezelhetjük az adatait abban az esetben korlátozzuk az adatkezelést mindaddig míg megvizsgáljuk, hogy mit kell tennünk azokkal.
Mit jelent a korlátozás?
A korlátozás időtartama alatt csak a beleegyezésével vagy bármelyikünk igény érvényesítéséhez vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelhetjük az adatokat. A döntésről minden esetben tájékoztatjuk, tudni fogja azt is, hogy teljesítettük a kérést, vagy elutasítottuk azt, és fenntartjuk jogunkat az adatai kezelésére.
6. Adathordozhatósághoz való jog
A számítógépes nyilvántartásunkban kezelt személyes adatait kérésére egyszerű, elektronikusan konvertálható formában kimentjük és átadjuk. Ezt a jogot a jogszabály  biztosítja, és eleget teszünk a kötelezettségünknek.
7.Tiltakozáshoz való jog
A Kapcsolattartó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,  ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint  valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.  Ha az Adatkezelő a Kapcsolattartó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Kapcsolattartó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.   Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Kapcsolattartó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
8. Jogorvoslati jog
Természetesen törekszünk arra, hogy a legkevesebb adatot, a legrövidebb ideig, a célokhoz kötötten biztonságosan kezeljünk. Mind erről megfelelő tájékoztatást kívánunk adni, és a jogos kéréseit teljesíteni kívánjuk, a határidő 30 nap. Ennek ellenére előfordulhat, hogy nem értünk egyet, vita alakul ki közöttünk.

1. Amennyiben bármilyen panasza van, kérjük, keresse:
- név: Kovács Ildikó
- mail cím: kovacs.ildiko@traktor.hu
- telefon: +36 30 507 5150

2. NAIH: posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3..Bíróság: a Partner, a Kapcsolattartó vagy egyéb érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék.

Köszönjük